Tumlehøj. Drengene ønsker sig et nyt klatrestativ.

    0
    513


    Brande børnehaverne mener at børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelses- proces og demokratisk forståelse. Det prøver vi at medtænke i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen. Det betyder, at vi er forpligtede til at give børn medbe- stemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangs- punkt i børnenes perspektiver, og hvor den børneinitierede leg fremmes af det pædagogiske personale, som værner om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst. Her i videoen er der Tre drenge der er utilfreds med vores legeplads. De har på eget intiativ bedt om en snak med Anja om det kunne være en ide at vi fik et Klatrestativ. De er med i hele processen og de tager også en snak med Helle Gregersen om deres ønsker til vores legeplads. Det er med til at styrke deres Alsidig personlig udvikling som drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagel- sesmuligheder.Læringsmiljøet skal fremme børns engage- ment og deltagelse, så børnene derigennem oplever for- dybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd.

    Facebook kommentar